Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου
Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καί περιλαμβάνει τάς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καί Λουξεμβούργου.

Βέλγιον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διά Νόμου (29.3.1985) δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τό Βασιλικόν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τό σχετικόν μέ τήν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τό Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1, ἀναφέρει ἐπί λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡμῶν ὡς τό ἀντιπροσωπευτικόν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Ὁλλανδία
Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεμβοῦργον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνόφωνη Ἐνορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τήν 31ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1997. Τόν μῆνα Ἰούνιον τοῦ 2004 ἐπεκυρώθη τροποποίησις τοῦ Νόμου, μέ τήν ὁποίαν ἀνεγνωρίσθησαν ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Λουξεμβούργῳ ἡ Σερβόφωνη καί ἡ Ρουμανόφωνη Ἐνορία.

Ἕδρα: Βρυξέλλαι.
Orthodox Metropolis of Belgium, Avenue Charbo 71, 1030 Brussels, Belgium.
Τηλ.: +32.2/736.52.78. fax: +32.2/735.32.64
www.orthodoxia.be E-mail: info@orthodoxia.be